انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران


​​​​​​​


دکتر سیدحسین میرمجلسی

(رئیس افتخاری)

دکتر فرهاد زمانی

(رئیس)

دکتر همایون واحدی 

(دبیر)

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

(خزانه دار)

دکتر رضا ملک زاده

دکتر اکرم پورشمس

دکتر سید حمید موسوی

دکتر سیدعلیرضا تقوی

دکتر سید حسن عابدی

(بازرس)

دکتر محمدحسن امامی

(عضو علی البدل)

دکتر سیاوش ناصری مقدم

(عضو علی البدل)

دکتر محمد امانی

(بازرس علی البدل)

دبیر اجرایی

فرزانه اتحاد مروستی

دکتر سیدحسین میرمجلسی

(رئیس افتخاری)

 1. دکتر رضا ملک زاده

  (رئیس)

 1. دکتر سیاوش ناصری مقدم
 2. (دبیر)​​​​​​​
 1. دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
 2. (خزانه دار)​​​​​​​

دکتر شاهین مرآت

دکتر همایون واحدی

دکتر فرهاد زمانی

دکتر اکرم پورشمس

 1. دکتر علیرضا دلاوری

  (بازرس)

 1. دکتر مهدی صابری فیروزی


(عضو علی البدل)


 1. دکتر محمدجواد احسانی اردکانی

(عضو علی البدل)

دکتر رضا انصاری

(بازرس علی البدل)

دبیر اجرایی

دکتر سید محمدمهدی میرناصری

دکتر سیدحسین میرمجلسی

(رئیس افتخاری)

دکتر رضا ملک زاده

 1. (رئیس)

دکتر سیاوش ناصری مقدم

 1. (دبیر)

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

 1. (خزانه دار)

دکتر شاهین مرآت

دکتر شهرام آگاه

دکتر همایون زجاجی

دکتر محمدجواد احسانی اردکانی

دکتر محمدحسین صومی

 1. (بازرس)

دکتر اکرم پورشمس

(عضو علی البدل)

دکتر مهدی صابری فیروزی 

 1. (عضو علی البدل)

دکتر محمدرضا قدیر

(بازرس علی البدل)

دبیر اجرایی

دکتر سید محمدمهدی میرناصری

دکتر سیدحسین میرمجلسی

(رئیس افتخاری)

دکتر رضا ملک زاده

(رئیس)

 1. دکتر سیاوش ناصری مقدم
 2. (دبیر)

دکتر رحیم آقازاده

(خزانه دار)

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

دکتر شاهین مرآت

دکتر اکرم پورشمس

دکتر مهدی صابری فیروزی

 1. دکتر محمدحسین صومی
 2. (بازرس)

دکتر سیدمؤید علویان

 1. (عضو علی البدل)

دکتر همایون زجاجی

(عضو علی البدل)

دکتر فرهاد زمانی

(بازرس علی البدل)

دبیر اجرایی

دکتر سید محمدمهدی میرناصری

دکتر سیدحسین میرمجلسی

(رئیس)

دکتر رضا ملک زاده

(دبیر)

دکتر رحیم آقازاده

(خزانه دار)

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

دکتر سیاوش ناصری مقدم

دکتر اکرم پورشمس

دکتر امیرحسین بقراطیان

دکتر شاهین مرآت

(بازرس)

 1. دکتر محسن نصیری طوسی
 2. (عضو علی البدل)

دکتر محمدرضا قدیر

(عضو علی البدل)

دکتر رضا انصاری

(بازرس علی البدل)

دبیر اجرایی

دکتر سید محمدمهدی میرناصری

 1. دکتر سیدحسین میرمجلسی
 2. (رئیس)

دکتر رضا ملک زاده

(دبیر)

دکتر رحیم آقازاده

(خزانه دار)

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

دکتر اکرم پورشمس

دکتر حسن سعادت نیا

دکتر شاهین مرآت

(بازرس)

 1. دکتر امیرحسین بقراطیان
 2. (عضو علی البدل)
 1. دکتر مهدی صابری فیروزی
 2. (عضو علی البدل)
 1. دکتر پانته آ فارسی
 2. (بازرس علی البدل)

دبیر اجرایی

دکتر سید محمدمهدی میرناصری

 1. دکتر سیدحسین میرمجلسی
 2. (رئیس)

دکتر رضا ملک زاده

(دبیر)

دکتر رحیم آقازاده

(خزانه دار)

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

دکتر حسن سعادت نیا

 1. دکتر امیرحسین بقراطیان
 2. (بازرس)

دکتر اکرم پورشمس

(عضو علی البدل)

 1. دکتر غلامحسین فلاحی
 2. (عضو علی البدل)

دکتر رضا انصاری

(بازرس علی البدل)

دبیر اجرایی

دکتر سید محمدمهدی میرناصری

 1. دکتر سیدحسین میرمجلسی
 2. (رئیس)

دکتر رضا ملک زاده

(دبیر)

دکتر رحیم آقازاده

(خزانه دار)

دکتر مهدی شریف زاده

دکتر مرتضی خطیبیان

دکتر رضا انصاری

(بازرس)

دکتر حسن سعادت نیا

(عضو علی البدل)

دکتر رامین قدیمی

(عضو علی البدل)

دکتر غلامحسین فلاحی

 1. (بازرس علی البدل)

دبیر اجرایی

دکتر سید محمدمهدی میرناصری

 1. دکتر سیدحسین میرمجلسی
 2. (رئیس)

دکتر رضا ملک زاده

(دبیر)

دکتر رحیم آقازاده

(خزانه دار)

دکتر مهدی شریف زاده

دکتر مرتضی خطیبیان

 1. دکتر محمدجعفر فره وش

(بازرس)

 1. دکتر حسین هاشمی طرقی

(عضو علی البدل)

دکتر احمد خداداد

(عضو علی البدل)

 1. دکتر محمدجواد میکائیلی
 2. (بازرس علی البدل)

دبیر اجرایی

دکتر حسین پوستچی

 1. دکتر سیدحسین میرمجلسی
 2. (رئیس)

دکتر احمد شفیعی

 1. (دبیر)

دکتر رحیم آقازاده

 1. (خزانه دار)

دکتر رضا ملک زاده

دکتر محمدرضا زالی

دکتر سهیل فدایی

(بازرس)

دکتر ابوالقاسم مغازه

(عضو علی البدل)

دکتر عباس صابری 

(عضو علی البدل)

دکتر حسین الیاسی

(بازرس علی البدل)