انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران


​​​​​​​


دکتر فرهاد زمانی


رئیس

​​​​​​​

آدرس: خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، بن بست یکم، پلاک 37

تلفن: 3- 88335061- 021

پست الکترونیکی: zamani.farhad@gmail.com

دکتر همایون واحدی


دبیر


​​​​​​​آدرس: خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، بن بست یکم، پلاک 37

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

تلفن: 3- 88335061- 021

پست الکترونیکی: dr_vahedi@yahoo.com

فرزانه اتحاد


دبیر اجرایی

​​​​​​​

  1. آدرس: خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، بن بست یکم، پلاک 37

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

تلفن: 3- 88335061- 021

پست الکترونیکی: farzaneh.etehad@gmail.com