Monthly Meeting

Monthly Meetings

2024-2025

عنوان: تظاهرات گوارشی بیماریهای سیستمیک
سخنرانان : دکتر حسینی همت آبادی و همکاران

پوستر


فایل های سخنرانی ها
دکتر حسن سلمان روغنی
دکتر محمدحسین آنتیک چی
دکتر محمدکاظم امیربیگی
دکتر اصغر خوشنود

فیلم سخنرانی ها