انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران امکان پرداخت حق عضویت اعضای خود را از طریق اینترنت بصورت Online با استفاده از کارتهای عضو شبکه شتاب و بصورت Offline (واریز وجه در بانک به حساب جاری همراه 1650543 بانک رفاه کارگران، شعبه بیمارستان دکتر شریعتی، کد 133، بنام انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران و ورود اطلاعات فیش در سایت اینترنت) فراهم نموده است. اعضاء محترم می توانند از طریق لینک زیر حق عضویت سالانه خود پرداخت نمایند. از اعضای محترمی که حق عضویت امسال و سال های قبل را پرداخت ننموده اند خواهشمندیم نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

با تشکر فراوان

هیئت مدیره انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران